هیئت خادم الشهدا خمینی شهر ما رای می دهیم ...
تاریخ ارسال : ۶ اسفند, ۱۳۹۴ | طبقه بندی : اخبار هیئت , نگار خانه |
ما رای می دهیم …

وعده ما صبح جمعه، حضور اول وقت پای صندوق های رای

شهید حسن باقری:
*بدانید هررای شما مشت محکمی است که به دهان ضد انقلاب واربابان آمریکایی میزنیدو یک قدم او راوادار به عقب نشینی میکنید*

وعده ما صبح جمعه، حضور اول وقت پای صندوق های رای
*هیئت خادم الشهدا*

11862

ray